Dluhopisové investiční články

Zajímáte se o investování a hledáte další možnost, jak zhodnocovat své finance? Dluhopisy mohou být odpovědí na vaše investiční potřeby. V našem článku se dozvíte vše, co potřebujete vědět o dluhopisech: jak fungují, jaké existují typy dluhopisů a jaké jsou jejich výnosy. Nahlédneme i do světa státních a korporátních dluhopisů, a poradíme vám, jak vybrat ten pravý pro vaše investování. Rovněž se zaměříme na výhody a rizika investování do dluhopisů, a jak správně nakupovat a držet dluhopisy. Přečtěte si náš článek a objevte všechny možnosti, jak dluhopisy začlenit do vašeho investičního portfolia.

Typy dluhopisů a jejich výnosnost

Investice do dluhopisů poskytují investorům řadu různých možností a investičních příležitostí. Existuje několik hlavních typů dluhopisů, které se liší svými specifiky a výnosností.

Státní dluhopisy jsou vydávány vládami a jsou považovány za jedny z nejspolehlivějších investičních příležitostí. Jsou podložené zárukou státu a můžou nabízet nižší výnosnost než jiné typy dluhopisů, ale také snížené riziko.

Korporátní dluhopisy jsou vydávány soukromými společnostmi a jejich výnosnost může být vyšší než u státních dluhopisů. Investování do korporátních dluhopisů však přináší vyšší riziko, protože závisí na finanční stabilitě a schopnosti splácet emitenta.

Dalším rozdělením dluhopisů je doba splatnosti, která může být krátkodobá nebo dlouhodobá. Krátkodobé dluhopisy mají obvykle nižší výnosnost, zatímco dlouhodobé dluhopisy mohou nabídnout vyšší výnosnost, ale také vyšší riziko.

Je důležité rozumět a zhodnotit různé typy dluhopisů a jejich výnosnost předtím, než se rozhodnete investovat. Každý typ dluhopisu představuje jedinečné investiční příležitosti a rizika, a proto je důležité provést důkladný průzkum a poradit se s odborníkem před investováním.

Státní dluhopisy a korporátní dluhopisy

Státní dluhopisy a korporátní dluhopisy jsou dva hlavní typy dluhopisů, které jsou k dispozici pro investory. Každý z těchto typů má své vlastní charakteristiky a rizika, která je důležité zvážit při rozhodování o investování.

Státní dluhopisy jsou vydávány státem a jsou považovány za jednu z nejbezpečnějších formou investice. Stát garantuje výplatu předem stanovené úrokové sazby po dobu trvání dluhopisu a následně také vrácení celkové investice. Státní dluhopisy mají obvykle nižší výnosnost než korporátní dluhopisy, ale zase nabízejí vyšší míru bezpečnosti.

Korporátní dluhopisy jsou vydávány podniky nebo korporacemi, které potřebují financovat své provozní aktivity nebo rozšiřování. Tyto dluhopisy mají často vyšší výnosnost než státní dluhopisy, protože jsou spojeny s vyšší mírou rizika. Existuje větší pravděpodobnost, že emitent nebude schopen splnit své závazky, což znamená, že investor nemusí dostat zpět celou svou investici nebo očekávané úroky.

Při rozhodování mezi investicí do státních dluhopisů a korporátních dluhopisů je důležité zvážit vlastní cíle, riskovou toleranci a očekávanou výnosnost. Státní dluhopisy jsou stabilnější a méně rizikové, zatímco korporátní dluhopisy nabízejí vyšší potenciál výnosu, ale s vyšším rizikem.

[A photo of a person holding a scale, representing the balance between government bonds and corporate bonds.]. Sigma 85 mm f/1.4. No text.

Krátkodobé a dlouhodobé dluhopisy

Investování do dluhopisů je skvělým způsobem, jak zhodnotit své finanční prostředky a zajistit si pravidelný příjem. Obecně lze dluhopisy rozdělit na dvě hlavní kategorie – krátkodobé a dlouhodobé.

Krátkodobé dluhopisy jsou smlouvy s dobou splatnosti do jednoho roku. Jsou vydávány převážně státními institucemi nebo solidními korporacemi. Výhodou tohoto typu dluhopisů je kratší čekání na návrat investovaného kapitálu. Většinou mají nižší výnos než dlouhodobé dluhopisy, ale zároveň jsou méně rizikové.

Dlouhodobé dluhopisy mají delší dobu splatnosti, která se může pohybovat i přes několik desítek let. Jsou oblíbené mezi investory, kteří preferují stabilní a dlouhodobý příjem. Tyto dluhopisy mají obvykle vyšší výnosy než krátkodobé dluhopisy, ale také s sebou nesou vyšší míru rizika.

Při výběru mezi krátkodobými a dlouhodobými dluhopisy je důležité brát v úvahu své investiční cíle a finanční situaci. Krátkodobé dluhopisy jsou vhodné pro ty, kdo potřebují peníze rychle zpět a vyhýbají se většímu riziku. Dlouhodobé dluhopisy jsou potom vhodné pro ty, kdo hledají stabilní příjem a jsou ochotni nechat své peníze investované delší dobu.

Jak vybrat správný dluhopis pro investování

Vybrat správný dluhopis pro investování může být klíčovým krokem při budování tvého finančního portfolia. Existuje několik faktorů, které bys měl/a zvážit při tomto rozhodování.

Hodnocení kreditních ratingů emitentů


Při výběru dluhopisu je důležité posoudit kreditní rating emitenta. Ratingové agentury posuzují finanční stabilitu a schopnost splácet dluhy emitentů. Emitenti s vysokým ratingem mají menší pravděpodobnost selhání při splácení dluhu.

Doba splatnosti a výnosnost dluhopisů


Doba splatnosti a výnosnost jsou další důležité faktory. Krátkodobé dluhopisy s kratší dobou splatnosti obvykle nabízejí nižší výnosnost, zatímco dlouhodobé dluhopisy mohou nabídnout vyšší výnosnost, ale jsou spojeny s vyšším rizikem.

Další faktory, které bys měl/a zvážit, jsou například politická a ekonomická situace státu, ve kterém se emitent nachází, inflace, likvidita dluhopisu, nebo sektor, ve kterém emitent působí.

Nezapomeň, že hodnocení rizik a zisků je klíčem k dlouhodobému úspěchu ve světě dluhopisových investic. Proto je vhodné poradit se s odborníkem, který ti může pomoci správně vybrat a spravovat dluhopisy ve tvém investičním portfoliu.

Ujisti se také, že tvé portfolio je dobře diverzifikované, aby ses vyhnul/a nadměrnému riziku. Dluhopisy mohou být užitečnou součástí vyváženého investičního portfolia spolu s jinými typy investic, jako jsou akcie, komodity nebo nemovitosti.

Vždy pamatuj, že správný výběr dluhopisu je individuální rozhodnutí založené na tvých investičních cílech, finanční situaci a toleranci k riziku. Neboj se konzultovat své možnosti s odborníkem, abys měl/a jistotu, že zvolíš správný dluhopis pro své investice.

Hodnocení kreditních ratingů emitentů

Při investování do dluhopisů je důležité vyhodnotit kvalitu a spolehlivost emitenta. K tomuto účelu slouží kreditní rating, který poskytují specializované ratingové agentury, jako například Standard & Poor’s, Moody’s nebo Fitch Ratings. Tyto agentury analyzují finanční stabilitu a platební schopnosti emitentů a přidělují jim hodnocení, která jsou důležitá pro investory při rozhodování o nákupu dluhopisů.

Hodnocení kreditního ratingu se zpravidla skládá z písmenného kódu, který označuje úroveň rizika daného emitenta. Například rating AAA je udělován velmi spolehlivým emitentům s minimálním rizikem, zatímco rating D znamená, že emitent nedokáže splnit své platební závazky. Mezi těmito extrémy existuje celá řada dalších ratingů, které představují různé úrovně kvality emitentů.

Pro investory je důležité sledovat a porovnávat kreditní ratingy emitentů. Vyšší rating totiž znamená nižší riziko investice, ale zároveň i nižší výnosnost. Naopak nižší ratingy mohou přinést vyšší výnosnost, ale s ním i vyšší riziko. Při výběru dluhopisů je proto nutné najít rovnováhu mezi přijatelným rizikem a očekávaným výnosem.

Při hodnocení kreditních ratingů emitentů je také důležité si uvědomit, že tyto hodnocení se mohou časem měnit. Kvůli změně ekonomické situace, finančním problémům emitentů nebo jiným faktorům mohou být ratingy přepracovány. Je proto vhodné pravidelně monitorovat a aktualizovat informace o emitentech a jejich ratingech, abyste mohli reagovat na případné změny a optimalizovat své investice.

2 - [A photo of a person comparing different credit ratings on a scale, symbolizing the importance of evaluating the quality and reliability of bond issuers.]. Sigma 85 mm f/1.4. No text.

Doba splatnosti a výnosnost dluhopisů

Doba splatnosti a výnosnost jsou důležité faktory, které byste měli zvážit při investování do dluhopisů. Dluhopisové investiční zprávy vám poskytnou cenné informace o těchto aspektech a pomohou vám vybrat správný dluhopis do vašeho investičního portfolia.

Doba splatnosti se týká období, ve kterém bude emitent dluhopisu splácet dlužnou částku včetně úroku. Na trhu jsou dostupné dluhopisy s různými dobami splatnosti, od krátkodobých dluhopisů s dobou splatnosti pár měsíců, až po dlouhodobé dluhopisy s dobou splatnosti několika let či dokonce desetiletí. Dluhopisové investiční zprávy vám poskytnou přehled o dostupných dluhopisech a jejich době splatnosti.

Výnosnost dluhopisů je dalším faktorem, který byste měli zohlednit při investování. Výnosnost se obvykle udává jako roční procentní sazba (výnosový výnos), kterou dluhopis vyplácí vzhledem k jeho nominální hodnotě. Dluhopisy s delší dobou splatnosti mohou nabízet vyšší výnosnost, zatímco krátkodobé dluhopisy se často vyznačují nižší výnosností. Dluhopisové investiční zprávy vám poskytnou informace o očekávané výnosnosti dluhopisu a pomohou vám vybrat dluhopis, který nejlépe vyhovuje vašim investičním cílům.

Výhody a rizika investování do dluhopisů

Investování do dluhopisů má své výhody i rizika. Jednou z hlavních výhod je stabilní příjem, který dluhopisy poskytují. Dluhopisy jsou závazky emitenta k vyplacení pevně stanovené částky včetně úroků. Tento příjem je obvykle pravidelný a výnos z dluhopisů je často vyšší než z běžného účtu ve finanční instituci.

Další výhodou je nižší riziko oproti investování do akcií. Dluhopisy mají pevně danou dobu splatnosti a nitky kurz se obvykle příliš neodchyluje od nominální hodnoty. To znamená, že investoři mají vyšší jistotu toho, kolik peněz získají zpět na konci období.

Dluhopisy také nabízejí možnost diverzifikace portfolia. Investoři mohou kombinovat různé druhy dluhopisů s různými výnosnostmi a dobou splatnosti. Tím snižují riziko a zvyšují potenciální výnosy svého investičního portfolia.

Na druhou stranu je nutné také zvážit rizika investování do dluhopisů. Jedním z nich je riziko úvěrového selhání emitenta. Pokud emitent nedokáže splatit svůj závazek, investoři mohou ztratit část nebo celou svou investici.

Druhým rizikem je riziko úrokové míry. Pokud se úrokové míry zvýší, hodnota dluhopisů na sekundárním trhu klesne. Investoři by proto měli sledovat vývoj trhu a být připraveni na možné změny.

Investování do dluhopisů je tedy vhodné pro ty, kteří hledají stabilní příjem a nižší riziko. Nicméně je důležité pečlivě zvažovat výhody i rizika a věnovat pozornost kvalitě emitenta a vývoji úrokových sazeb.

Stabilní příjem a nižší riziko než akcie

Investování je strategickým rozhodnutím, které vyžaduje zvážení různých faktorů a možností. Pokud hledáte stabilní příjem a nižší riziko, mohou být dluhopisy ideální volbou pro vaše investiční portfolio.

Výnosy z dluhopisů jsou jedním z hlavních přínosů tohoto investičního nástroje. Dluhopisy jsou emitovány různými subjekty, jako jsou státy, korporace nebo města, které potřebují financovat své projekty. Výnosy z dluhopisů jsou tedy ve formě úroků, které jsou investorovi vypláceny pravidelně po určité časové období.

Díky své povaze mají dluhopisy nižší riziko než investice do akcií. Na rozdíl od akcií, které mohou mít výkonnost ovlivněnou různými faktory, jako je ekonomická situace nebo výkonnost společnosti, dluhopisy poskytují pevně stanovený výnos po celou dobu trvání investice. To znamená, že jako investor můžete vědět, jaký příjem a výnos můžete očekávat.

Výnosy z dluhopisů nejsou pouze stabilní, ale mohou také být atraktivní. Investoři mohou vybírat z různých typů dluhopisů, které nabízejí různé úrokové sazby. Zároveň můžete vybrat dluhopisy s různou dobou splatnosti a rizikovostí, které vyhovují vašim investičním cílům a toleranci rizika.

Pamatujte však, že i přes své výhody má investování do dluhopisů také svá rizika. Je důležité provést důkladný výzkum emitenta dluhopisu a zhodnotit jeho kreditní rating. Dále je třeba zohlednit také možnost změny úrokových sazeb a inflace, které mohou ovlivnit hodnotu dluhopisů.

Možnosti diverzifikace portfolia pomocí dluhopisů

Investování do dluhopisů má mnoho výhod, a jednou z největších je možnost diverzifikace portfolia. Diverzifikace je klíčovým faktorem pro snižování rizika a maximalizaci výnosů ve světě investic. Dluhopisy poskytují jedinečnou možnost diverzifikovat své investiční portfolium a dosáhnout dobré rovnováhy mezi rizikem a výnosem.

Diverzifikace znamená rozložení vašich investic do různých aktiv, která se liší svou výkonností a chováním na trhu. Místo toho, abyste pouze drželi akcie, můžete zařadit do svého portfolia dluhopisy různých typů a od různých emitentů. Existuje několik způsobů, jak tohoto cíle dosáhnout.

Jednou možností je diverzifikovat své dluhopisové investice podle typu emitentů. Kromě státních dluhopisů existují také korporátní dluhopisy, které jsou vydávány soukromými společnostmi. Různé sektory ekonomiky mají různé rizikové profily a jejich výnosy se mohou lišit. Investováním do dluhopisů od různých emitentů můžete snížit riziko spojené s výpadkem jednoho jediného emitenta a minimalizovat negativní dopad na vaše celkové portfolio.

Další možností diverzifikace je výběr dluhopisů s různou dobou splatnosti. Dluhopisy mohou mít krátkodobou nebo dlouhodobou dobu splatnosti. Krátkodobé dluhopisy mají obvykle nižší výnos, ale jsou spojeny s nižším rizikem a jsou vhodné pro krátkodobé investice. Dlouhodobé dluhopisy mají zase vyšší potenciál na vyšší výnos, ale jsou spojeny s vyšším rizikem volatility a jsou vhodné pro investory s delším časovým horizontem.

Důležité je také zohlednit rating emitentů. Ratingové agentury hodnotí kvalitu dluhopisů a přidělují jim ratingy podle jejich schopnosti splácet dlužné částky včas. Invenstováním do dluhopisů s různými ratingy můžete diverzifikovat riziko platební neschopnosti.

Díky diverzifikaci je vaše investiční portfolio stabilnější a lépe připravené na různá ekonomická a tržní rizika. Můžete minimalizovat výkyvy, které by jinak mohly negativně ovlivnit vaše výnosy. Je tedy doporučeno mít ve svém portfoliu několik různých typů dluhopisů, které vám poskytnou dostatečnou diverzifikaci.

Dluhopisy jsou tak skvělou volbou pro investory, kteří hledají stabilní příjem a nižší riziko ve srovnání s akciemi. Pokud chcete maximalizovat růst svých peněz, je vhodné zařadit dluhopisy do svého vyváženého investičního portfolia. Kombinace různých typů investic umožní dosáhnout optimálního poměru mezi výnosem a rizikem, a to je jedním z klíčových faktorů úspěšného investování.

3 - [A photo of a person holding a variety of bond certificates, representing the diversification of bond investments.] Sigma 85 mm f/1.4. No text.. Sigma 85 mm f/1.4. No text.

Jak nakupovat a držet dluhopisy

Nákup a držení dluhopisů je relativně jednoduchý proces, který vám umožní využívat jejich potenciál jako investičního nástroje. Zde je několik klíčových kroků, které byste měli zvážit při zahájení investování do dluhopisů.

Nejprve je důležité vybrat si spolehlivého brokera nebo investiční platformu, která umožňuje nákup a držení dluhopisů. Zkontrolujte si jejich reputaci, poplatky a možnost obchodování na primárním i sekundárním trhu.

Dalším důležitým faktorem je určení správného typu dluhopisu pro vaše investiční potřeby. Můžete se rozhodnout mezi státními dluhopisy a korporátními dluhopisy, které mají odlišné vlastnosti a rizika. Dbejte na to, jaká je doba splatnosti dluhopisu a jaký očekáváte výnos.

Při nákupu dluhopisu je doporučeno sledovat kreditní rating emitenta, což vám poskytne informace o jeho schopnosti splácet dluh. Je také důležité rozložit své investice mezi více dluhopisů a tak diverzifikovat své investiční portfolio.

Po zakoupení dluhopisů je důležité sledovat jejich vývoj a případné změny na trhu. Je nutné brát v potaz i potenciální možnosti předčasného předčasného splácení dluhopisů či jejich prodeje na sekundárním trhu a případně je odehrát. Důkladné sledování finančních a tržních podmínek je klíčem pro správnou správu dluhopisového portfolia.

Nakupování a držení dluhopisů je důležitou součástí investiční strategie a při správném přístupu mohou dluhopisy poskytovat stabilní příjem a přispět k diverzifikaci vašeho portfolia. Buďte však obezřetní a dbejte na správu a sledování svých investic, abyste maximalizovali svůj potenciální zisk a minimalizovali rizika spojená s investováním do dluhopisů.

Primární a sekundární trh s dluhopisy

Primární a sekundární trh s dluhopisy jsou dvě významné složky trhu s dluhopisy. Chcete-li se stát investorem do dluhopisů, je důležité porozumět rozdílům mezi těmito dvěma trhy.

Primární trh s dluhopisy je místo, kde jsou vydávány nové dluhopisy. Emitent, který může být stát, banka, nebo korporace, prodává dluhopisy investorům přímo na primárním trhu. Tímto způsobem tvoří emitent finanční prostředky, které mu umožňují financovat své projekty, expandovat nebo splácet stávající dluhy. Na primárním trhu jsou obchodovány nové dluhopisy při jejich prvním prodeji investorům.

Ale co se stane, když investor, který nakoupil dluhopisy na primárním trhu, se rozhodne je prodat? To je právě čas, kdy vstupuje do hry sekundární trh s dluhopisy. Na sekundárním trhu jsou obchodovány již existující dluhopisy mezi investory. Zde dochází k převodu vlastnictví dluhopisů z jednoho investora na druhého. Sekundární trh tím umožňuje prodej dluhopisů před jejich splatností a získání likvidity. Ceny dluhopisů na sekundárním trhu se mohou měnit v závislosti na tržní poptávce a nabídce a dalších faktorech.

Je tedy důležité sledovat vývoj na primárním i sekundárním trhu s dluhopisy, abyste dokázali správně vybrat a nakoupit dluhopisy nebo je naopak prodat, pokud to bude potřeba. Inzerent obsahovým marketingem:’+solquery+‘ Ztratit nebo nevyužít potenciál obsahového marketingu dnes může znamenat pro marketérský tým malý úspěch.

Doporučení pro správnou správu dluhopisového portfolia

Správná správa dluhopisového portfolia je klíčová pro dosažení stabilních investičních výnosů a minimalizaci rizika. Zde je několik důležitých doporučení, která vám pomohou správně spravovat vaše dluhopisy:

1. Diverzifikace portfolio: Abyste minimalizovali riziko spojené s investicemi do dluhopisů, je důležité diversifikovat své portfolio. Rozložte své investice mezi různé typy dluhopisů, jako jsou státní dluhopisy a korporátní dluhopisy, a různé emise. To pomůže vyrovnat případné ztráty z jedné části portfolio jinými zisky.

2. Hodnocení kreditních ratingů: Před nákupem dluhopisů pečlivě zvažte kreditní rating emitenta. Většinou platí, že dluhopisy vyšší kvality mají nižší výnos, ale také nižší riziko selhání emitenta. Investice do dluhopisů s vysokou kvalitou je vhodná pro investory, kteří preferují stabilitu a nižší riziko.

3. Splatnost a výnosnost: Rozmyslete si, zda preferujete krátkodobé dluhopisy s nižším výnosem a rychlejší likviditou, nebo dlouhodobé dluhopisy s vyšším výnosem, ale s menší likviditou. Je důležité zohlednit svou finanční situaci a investiční cíle při výběru správné doby splatnosti dluhopisu.

4. Sledování trhu: Sledujte vývoj trhu s dluhopisy a dostupné informace o emitentech. Změny ekonomického prostředí nebo finanční situace emitentů mohou ovlivnit hodnotu dluhopisů. Vědomosti o aktuálním stavu a trendech vám umožní včasné reagovat na případné nebezpečí.

Důsledné dodržování těchto doporučení vám umožní správně spravovat dluhopisy a maximalizovat výnosy při minimalizaci rizika. Je vždy vhodné konzultovat se zkušeným finančním poradcem nebo odborníkem, který vám může pomoci s individuálními doporučeními a strategiemi, které budou odpovídat vašim specifickým potřebám a cílům.

A photo of a person researching bond issuers and analyzing credit ratings with a magnifying glass. Sigma 85 mm f/1.4. No text.. Sigma 85 mm f/1.4. No text.

Dluhopisy jako součást vyváženého investičního portfolia

Dluhopisy představují stálý příjem a nižší riziko než akcie. Tyto vlastnosti z nich dělají výbornou součást vyváženého investičního portfolia. V kombinaci s jinými typy investic, jako jsou akcie nebo nemovitosti, mohou dluhopisy posilovat stabilitu portfolia a minimalizovat jeho riziko.

Důležité je však vzít v úvahu různé typy dluhopisů a jejich rizikovost. Státní dluhopisy nabízejí nejmenší riziko, zatímco korporátní dluhopisy mohou být o něco rizikovější. Dlouhodobé dluhopisy mohou mít vyšší výnosnost, ale zároveň jsou vystaveny vyššímu riziku změny úrokových sazeb.

Důležitým faktorem při začleňování dluhopisů do investičního portfolia je také hodnocení kreditních ratingů emitentů. Investoři by měli vybírat dluhopisy emitentů s vysokými ratingy, což znamená nižší riziko výpadku.

Celkově lze říci, že dluhopisy představují stabilní a spolehlivou složku investičního portfolia. Je však důležité provést důkladnou analýzu a vybrat správný mix dluhopisů, který odpovídá investičním cílům a rizikovému profilu. Diversifikace je klíčová pro snížení rizika a dosažení dlouhodobého růstu. Vědomé začlenění dluhopisů do vyváženého portfolia může investory chránit před neočekávanými výkyvy na trhu a přinášet stabilní příjem.

A photo of a person building a diverse bond portfolio, carefully selecting different types of bonds and evaluating credit ratings. Sigma 85 mm f/1.4. No text.. Sigma 85 mm f/1.4. No text.

Výhody kombinace různých typů investic

Investování do dluhopisů může být přitažlivé díky řadě výhod, které tato forma investice nabízí. Jednou z těchto výhod je možnost kombinace různých typů investic do svého portfolia. Tímto způsobem lze dosáhnout lepší diverzifikace a snížit riziko investice.

Jaké jsou tedy hlavní výhody kombinace různých typů investic? Za prvé, různé typy investic mají odlišné úrovně rizika a výnosnosti. Kombinováním dluhopisů s jinými investičními nástroji, například akciemi, je možné dosáhnout vyváženého portfolia, které poskytuje jak stabilní příjem z dluhopisů, tak i potenciál pro růst a vyšší výnosnost z akcií.

Druhou výhodou kombinace různých typů investic je schopnost lépe reagovat na změny na trhu. Různé investiční nástroje se mohou chovat odlišně v různých ekonomických situacích. V případě, že by se trh obrátil proti akciím, mohou dluhopisy sloužit jako stabilizující prvek, který udržuje stabilitu a snižuje výkyvy v hodnotě portfolia.

Třetí výhodou kombinace různých typů investic je možnost různých druhů příjmu. Dluhopisy obvykle poskytují stabilní pravidelné procentuální výnos z investice, zatímco akcie zase nabízejí výnos formou dividend a růst hodnoty. Kombinací těchto dvou typů investic může investoři zajistit pravidelný příjem a zároveň potenciál pro růst a zhodnocení investice.

V neposlední řadě, kombinace různých typů investic může být velmi flexibilní a umožňuje investorům upravovat své portfolio dle aktuálních potřeb a cílů. V závislosti na očekávaném vývoji trhu a ekonomických podmínkách je možné přesouvat prostředky mezi různými typy investic a přizpůsobovat své portfolio aktuální situaci.

Podobné příspěvky